Algemene voorwaarden Eurofa Telecom - telefonie & data

De in dit hoofdstuk “Telefonie en data” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing. Zij hebben betrekking op alle aanvragen en overeenkomsten voor de telefonie en data diensten van Eurofa, eventueel handelend onder de namen Eurofa Telecom en/of Voipdesk.

Artikel 48: Algemene bepalingen Telefonie
48.1: Voorwaarde voor het in werking nemen van de telefoon- en aanvullende diensten van Eurofa is de aanwezigheid van een internet verbinding bij de wederpartij. Deze dient goed werkend te zijn en over voldoende bandbreedte te beschikken. Effecten op de kwaliteit van de telefoon- en aanvullende diensten van Eurofa als gevolg van niet of onvoldoende functionerende internetverbinding en/of een gebrek aan bandbreedte, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Eurofa.
48.2: Eurofa spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door Eurofa met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarde bepaalde zo spoedig mogelijk te verhelpen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van artikel 57 van deze algemene voorwaarden.
48.3: De telefoondienst en aanvullende diensten worden aangeboden via o.a. een router op de locatie bij en in samenspraak met de wederpartij. Alle apparatuur en/of bekabeling  welke niet door Eurofa zijn geleverd of aangesloten, alsmede alle software welke niet door Eurofa zijn geïnstalleerd vallen buiten de verantwoordelijkheid van Eurofa. Deze algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing. Bij storingen, veroorzaakt door zaken welke buiten de verantwoordelijkheid van Eurofa vallen  zullen de kosten van het verhelpen van deze storing op de wederpartij verhaalt worden.
48.4: In deze algemene voorwaarden wordt uitgegaan van de meest voorkomende situatie, waarin Eurofa de telefoon- en aanvullende diensten aanbiedt via door Eurofa zelf geleverde apparatuur en eventuele bekabeling.
Voor aanbiedingsvormen van telefoon- en aanvullende diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een door een andere aanbieder geleverde vergelijkbare apparatuur en/of bekabeling zijn deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Daarnaast zullen aanvullende voorwaarden, welke in dat specifieke geval gelden, bij de betreffende aanbieding worden vermeldt en desgewenst meegeleverd.

Artikel 49: Aanvraag en acceptatie van een aansluiting
49.1: Een aansluiting wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt overeengekomen. Eurofa zal een aanvrager een exemplaar van de algemene voorwaarden aanbeiden, dan wel hem op verzoek kosteloos een exemplaar toezenden. De geldende algemene voorwaarden zijn ten alle tijden in te lezen en te downloaden van de website’s van Eurofa.
49.2: De aanvrager dient zich op verzoek van Eurofa op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door Eurofa benodigde gegevens te verstrekken.
49.3: Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijk persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Eurofa op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij de Kamer van Koophandel gehouden register.
49.4: De overeenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Eurofa dat de aanvraag is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.
49.5: De aanvraag kan door Eurofa worden geweigerd indien:

    1. De aanvrager handelingsonbekwaam is, of hij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel toont binnen een door Eurofa gestelde termijn;
    2. de aanvrager een in deze algemene voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
    3. de aanvrager financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten met Eurofa niet nakomt;
      Eurofa zal een weigering van een aanvraag motiveren.

49.6: Eurofa zal, tenzij anders is overeengekomen, binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd en, indien dit het geval is, wanneer de aansluiting tot stand zal worden gebracht. Indien het voor Eurofa in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn te reageren zal Eurofa de reden hiervan meedelen en aan de aanvrager nader aangeven binnen welke termijn Eurofa op zijn aanvraag zal reageren.
49.7: Indien vooruitlopend op de acceptatie de aansluiting in werking wordt gesteld, geldt deze inwerkingstelling als een voorwaardelijke acceptatie. Eurofa is dan gerechtigd de overeenkomst alsnog te beëindigen indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel voordoet. Eurofa kan de aanvrager een termijn stellen waarbinnen aan daarbij te stellen voorwaarden met worden voldaan. Indien de overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de in artikel 58, eerste lid bedoelde periodieke vergoedingen verschuldigd  voor de periode dat de aansluiting in werking is geweest, als mede vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van de telefoon- en aanvullende diensten.

Artikel 50: het in werking stellen en wijzigen van aansluitingen en aanvullende diensten
50.1: Indien datgene wat benodigd is voor het in werking stellen van een aansluiting aanwezig en beschikbaar is wordt de aansluiting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, in werking gesteld, tenzij anders wordt overeengekomen.
50.2: Zolang de aansluiting nog niet ter uitvoering van de overeenkomst tot stand is gebracht, kan de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk annuleren. In dat geval is de wederpartij aan Eurofa ten hoogste een bedrag verschuldigd gelijk aan het eenmalig verschuldigde bedrag als bedoeld in artikel 14, of een ander bedrag dat door Eurofa voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst is meegedeeld.
50.3: Bij een voorwaardelijke acceptatie, zoals bedoeld in artikel 49, lid 7, kan Eurofa beperkingen aanbrengen in de dienstverlening, bijvoorbeeld door het blokkeren van bepaalde bestemmingen waardoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de aanvraag definitief geaccepteerd is.

Artikel 51: eigendom en bescherming van voorzieningen
51.1: De overeenkomst, gesloten met de wederpartij, strekt niet tot enige eigendomsoverdracht van voorzieningen waarmee Eurofa aansluitingen tot stand brengt, tenzij anders is overeengekomen.
51.2: De overeenkomst strekt evenmin tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Eurofa worden gebruikt, zoals ten aanzien van ter beschikking gestelde programmatuur, software en bij de voorzieningen behorende gebruikersdocumentatie.
51.3: De wederpartij krijgt een niet-exclusief niet-overdraagbaar recht om eventuele programmatuur, software en bij de voorzieningen behorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de overeenkomst te gebruiken voor zover noodzakelijk om van de telefoniedienst gebruik te kunnen maken.
51.4: De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de voorzieningen op de overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld.
51.5: Indien derden met betrekking tot voorzieningen op de overeengekomen locatie rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de wederpartij hen terstond van de rechten van Eurofa op de hoogte te stellen. De wedepartij dient Eurofa direct hierover in te lichten.
51.6: De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat voor voorzieningen op de overeengekomen locatie een plaats beschikbaar is die droog en trillingvrij is en bescherming biedt tegen schadelijke invloeden.
51.7: De wederpartij is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de voorzieningen en/of software aan te brengen of deze te verplaatsen dan wel deze door anderen dan Eurofa te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van Eurofa.
51.8: De wederpartij zal de op de voorzieningen aangebracht typenummers, serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

Artikel 52: Nummertoekenning en nummerbehoud
52.1: Ten behoeve van het gebruik van een aansluiting dient de wederpartij te beschikken over één of meer (telefoon)nummers. Eurofa kent aan de wederpartij één of meer nummers toe, tenzij een nummer dat reeds bij de wederpartij in gebruik is of een aan hem door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegewezen nummer daarvoor kan worden geaccepteerd. Indien het nummer van de wederpartij in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.
52.2: Eurofa is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), alsmede wijzigingen in de Telefoondienst of een Telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken.
52.3: De wederpartij kan Eurofa verzoeken tot beëindiging van de overeenkomst een bij de aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder waarmee Eurofa afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud.
52.4: Eurofa zal een nummerwijziging op grond van lid twee van dit artikel niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.
52.5: Bij een nummerwijziging op grond van lid twee van dit artikel zal Eurofa zich inspannen om gedurende een periode van in de regel twee maanden, maar tenminste één maand na de nummerwijziging er zorg voor dragen dat degenen die in die periode telefonisch contact zoeken met het oorspronkelijke nummer van de wederpartij over de nummerwijziging wordt geïnformeerd.

Artikel 53: Verhuizing
53.1: Indien de wederpartij verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe nota-adres schriftelijk aan Eurofa mee te delen.
53.2: Op de verhuizing van de aansluiting zelf is het bepaalde van artikelen 48 en 49 van toepassing.

Artikel 54: Wijzigingen in de eigenschappen van de telefoondienst of een telecommunicatienetwerk.
54.1: De technische eigenschappen van de telefoondienst, van een aanvullende dienst, of van het telecommunicatienetwerk van Eurofa kunnen door Eurofa  worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.
54.2: Waar dat mogelijk is zal Eurofa de in het eerste lid van dit artikel bedoelde wijzigingen uit voeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de wederpartij en de door hem gebruikte randapparaten.
54.3: Naast het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is Eurofa gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de telefoondienst of een aanvullende dienst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Eurofa zal in dat geval aan de wederpartij waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

Artikel 55: Gebruik
55.1: Voor randapparaten bestaan wettelijke vereisten. Het is niet toegestaan apparaten op een netwerkaansluitpunt aan te sluiten die niet voldoen aan deze wettelijke vereisten. De gevolgen van het aansluiten van apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder de mogelijke financiële gevolgen, zijn voor de wederpartij.
55.2: De gevolgen, waaronder de mogelijke financiële gevolgen,  van oneigenlijk gebruik en/of gebruik zonder toestemming van Eurofa van de (rand)apparatuur en/of software van en behorende bij de (rand)apparatuur welke nodig zijn om de telefoondienst en aanvullende diensten tot stand te brengen, zijn voor de wederpartij.
55.3: De wederpartij staat in voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn met inachtneming van artikel 58 voor zijn rekening. De wederpartij staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met de voorzieningen op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.
55.4: Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die handelingen door de wederpartij aan Eurofa verschuldigd zouden zijn geweest voor het gebruik van de telefoondienst.
55.5: Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de aansluiting, of van aangesloten randapparaten is de wederpartij verplicht aan de door Eurofa te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Eurofa noodzakelijk is kan Eurofa de aansluiting zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
55.6: Waar nodig dient de wederpartij zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de elektrische energie die nodig is voor het gebruik van de aansluiting en/of (rand)apparatuur.

Artikel 56: Onderhoud en storingen
56.1: Aansluitingen worden onderhouden door of vanwege Eurofa. Ten behoeve van onderhoud kan Eurofa tijdelijk (een deel van) een aansluiting buiten gebruik stellen. Eurofa zal dit tot een minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig – rekening houdend met de omstandigheden van het geval – meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
56.2: Indien er een storing optreedt in het functioneren van een aansluiting dient de storing door of namens de wederpartij zo spoedig als mogelijk aan Eurofa te worden gemeld. De wijze waarop storingen gemeld kunnen worden staan vermeld op de websites van Eurofa en in het eventueel overhandigde instructieboek (zakelijke telefonie).
56.3: Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Eurofa bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit voor Eurofa binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
56.4: De wederpartij dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek.
56.5: De storing zal naar beste kunnen worden opgeheven op basis van de in het zesde lid van dit artikel beschreven standaardservice, tenzij met de wederpartij een bijzondere servicevorm is overeengekomen.
56.6: De standaardservice houdt in dat zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen een termijn van vijf werkdagen na de storingsmelding, dusdanige maatregelen zullen worden getroffen dat van de aansluiting dan wel van een vergelijkbare alternatieve voorziening weer gebruik kan worden gemaakt, tenzij het voor Eurofa in redelijkheid niet mogelijkheid is de maatregelen binnen die termijn te treffen.
56.7: De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van Eurofa. Deze kosten kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met deze algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door niet goed functionerende randapparatuur of de aanwezigheid van andere apparatuur op de overeengekomen locatie die van invloed is op de aansluiting. Met de wederpartij kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen.
56.8: Indien een storing als bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich (mede) uitstrekt tot aansluitingen van andere wederpartijen, is Eurofa gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij vanaf wiens aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.
56.9: Voor diensten waarvoor Eurofa in aanvulling op deze algemene voorwaarden een servicegarantie geeft, gelden in afwijking van het derde en zesde lid van dit artikel de in de servicegarantie genoemde termijnen. Indien niet binnen de in de servicegarantie genoemde termijnen een storing op de in de garantie aangegeven wijze is verholpen, heeft de wederpartij recht op de in de servicegarantie aangegeven vergoeding.

Artikel 57: Aansprakelijkheid Eurofa
Zie ook artikel 6 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden.
57.1: Behoudens opzet of grove schuld van Eurofa, is Eurofa niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
57.2: In geen geval is Eurofa aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
57.3: Indien wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Eurofa ontwikkelde of geleverde soft- en hardware sluit Eurofa iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
57.4: Eurofa kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kan Eurofa niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door wederpartij. Eurofa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behoudt Eurofa zich het recht voor wederpartij van het Internet af te sluiten.
57.5: Tekortkomingen van andere aanbieders van telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten waarmee het telecommunicatienetwerk van Eurofa is verbonden zijn niet aan Eurofa toerekenbaar.

Artikel 58: Aansprakelijkheid wederpartij
58.1: De wederpartij is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
58.2: De wederpartij is aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Onder deze schade valt eveneens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van voorzieningen en/of software op de overeengekomen locatie, indien het ontstaan van deze schade aan de wederpartij kan worden toegerekend.
58.3: Een wederpartij is aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van Eurofa indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door de wederpartij is veroorzaakt.
58.4: De wederpartij vrijwaard Eurofa tegen aanspraken van derden op vergoedingen van schade die deze derden op enigerlei wijze op Eurofa zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op (de wijze van) het gebruik dat door de wederpartij van de telefoondienst of aanvullende diensten is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem over de aansluiting verzonden informatie.

Artikel 59: Vergoedingen
59.1: De wederpartij is aan Eurofa vergoedingen verschuldigd voor door hem afgenomen diensten volgens de daarvoor vastgestelde en bekend gemaakte tarieven. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk kunnen zijn van het gebruik van de telefoondienst en aanvullende diensten. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
59.2: Vergoedingen voor het gebruik van aansluitingen en aanvullende diensten kunnen betreffen het tot stand gebrachte telecommunicatieverkeer en het telecommunicatieverkeer dat voor rekening van de opgeroepene geaccepteerd is.
59.3: Voor zover maandelijks verschuldigde bedragen niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.
59.4: Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zijn uiteindelijk de gegevens van Eurofa beslissend, tenzij kan worden aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Eurofa dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.
59.5: Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan worden afgeweken indien de totstandkoming van de aansluiting exceptionele, ver boven het gemiddelde uitgaande, kosten met zich meebrengt.
59.6: Maandelijks verschuldigde vergoedingen voor aansluitingen en aanvullende diensten zullen voor een evenredig deel niet in rekening worden gebracht voor periodes waarin een aansluiting of aanvullende dienst drie aaneengesloten etmalen niet heeft gefunctioneerd, als gevolg van andere oorzaken dan bedoeld in de artikelen 55, vijfde lid en artikel 56, zevende lid.

Artikel 60: Betaling
Op voorhand, zoals eerder gesteld, zijn de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht, in dit verband o.a. artikel 8. Ten aanzien van de telefonie en data diensten van Eurofa kan daaraan toegevoegde worden het volgende.
60.1: Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt Eurofa de verschuldigde bedragen door middel van een nota aan de wederpartij in rekening. Nota’s worden periodiek verzonden, waarbij voor verschillende aanbiedingsvormen verschillende periodes kunnen worden aangehouden. In bijzondere omstandigheden (zoals bij bovengemiddelde hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) kan Eurofa tussentijds die vergoedingen in rekening brengen.
60.2: Tenzij de wederpartij aan Eurofa een machtiging voor automatisch incasso heeft verstrekt op basis waarvan Eurofa betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn die op de nota is vermeld. De termijn omvat, behoudens in de bijzondere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, ten minste 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat de nota door de wederpartij is ontvangen. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen.
60.3: Wanneer de wederpartij aan Eurofa een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven en de verschuldigde betaling blijkt onverhoopt niet automatisch incasseerbaar, zal Eurofa de te incasseren factuur vermeerderen met de gemaakte automatische incasso kosten en wederpartij daar middels een (digitale) herinneringsfactuur van op de hoogte brengen.
60.4: De wederpartij kan kenbaar maken op welke van de door Eurofa aangeboden wijzen hij zijn nota gespecificeerd wil hebben. Voor specificaties die boven de standaardspecificatie uitgaat, kan een vergoeding worden gevraagd volgens de daarvoor bekend gemaakte tarieven.

Artikel 61: Niet tijdige betalingen
Op voorhand, zoals eerder gesteld, zijn de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht, in dit verband o.a. artikel 8. Ten aanzien van de telefonie diensten van Eurofa kan daaraan toegevoegde worden het volgende.
Eurofa is pas gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling of tot ontbinding van de overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de wederpartij ook binnen een, in door Eurofa te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald. Deze nadere termijn omvat, behoudens de situatie bedoeld in artikel 63, derde lid, ten minste tien dagen te rekenen vanaf de dat de herinnering door de wederpartij is ontvangen.

Artikel 62: Zekerheidsstelling
62.1: Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de wederpartij (of de aanvrager als bedoeld in artikel 49) aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, of indien hij in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, of indien hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft, is Eurofa gerechtigd van de wederpartij (of aanvrager) hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen.
62.2: Het bedrag van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de wederpartij in redelijkheid over een periode van zes kalendermaanden verschuldigd zal zijn. Voor overeenkomsten met een minimumduur van meer dan een jaar kan een langere periode als maatstaf worden genomen.
62.3: Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Eurofa meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen, dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald.
62.4: Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 63: Buiten gebruik stellen van de dienstverlening
63.1: Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen behoudt Eurofa zich het recht voor de aansluiting, alsmede haar overige dienstverlening (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien de wederpartij ter zake van een aansluiting een verplichting aan Eurofa niet nakomt en deze niet nakoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de maandelijkse vergoedingen als bedoeld in artikel 59, eerste lid, en van de overige eventueel verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.
63.2: Eurofa is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling indien de wederpartij in strijd handelt met artikel 55, het vierde of vijfde lid, of de wederpartij anderszins dusdanig de belangen van Eurofa schaadt dat van Eurofa niet verlangd kan worden dat de aansluiting in dienst wordt gehouden.
63.3: Eurofa is in het geval een wederpartij in een beperkte periode bovengemiddelde hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, gerechtigd om over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de wederpartij tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld overeenkomstig artikel 62. Waar dat in redelijkheid mogelijk is zal Eurofa de wederpartij voorafgaand informeren.
63.4: Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de wederpartij binnen een door Eurofa gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling is een bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd.

Artikel 64: Toegang, gedoging
64.1: De wederpartij is verplicht toe te staan dat in en aan zijn gebouwen alsmede in en op gronden welke daarmee één geheel vormen voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van een aansluiting in die gebouwen of in de naburige gebouwen en dat deze voorzieningen worden instandgehouden, gewijzigd, verplaatst en verwijderd.
64.2: Ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel genoemde werkzaamheden, alsmede ten behoeve van het opheffen van storingen en de controle op naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aldaar bedoelde voorzieningen, dient de wederpartij de daarmee belaste personen toegang te verlenen tot de plaatsen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Desverlangd zullen deze personen zich legitimeren.  De werkzaamheden zullen in de regel niet tijdens de voor de nachtrust bestemde uren worden verricht, tenzij anders overeengekomen.
64.3: De wederpartij dient op de plaats waar de in het eerste lid van dit artikel genoemde werkzaamheden moeten worden verricht op verzoek van Eurofa de nodige maatregelen te treffen zodat Eurofa de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.

Artikel 65: Informatieverstrekking
65.1: De wederpartij is verplicht aan Eurofa gegevens te verschaffen die Eurofa nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de telefoondienst en aanvullende diensten, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten randapparaten.
65.2: Eurofa zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van de wederpartij verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

Artikel 66: Gebruik en verwerking van (persoons)gegevens; bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (zie ook ons Privacy statement)

ALGEMENE BEPALINGEN
66.1: Eurofa verwerkt de (persoons)gegevens, waaronder verkeersgegevens, van de wederpartij die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Verwerking van persoonsgegevens zullen door Eurofa overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels worden aangemeld.
66.2: Eurofa draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.
66.3: In de navolgende leden van dit artikel staan voor de belangrijkste wijzen van verwerking van persoonsgegevens bijzondere bepalingen opgenomen. Indien andere wijzen van verwerking dan in de navolgende leden worden vermeld ontstaan, dan zal Eurofa daarbij het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde in acht nemen.

VERWERKING VOOR COMMUNICATIEDOELEINDEN
66.4: Eurofa verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij daar in het kader van wet- en regelgeving of een gerechtelijkbevel wel noodzaak toe is.

VERWERKING VOOR EIGEN DIENSTVERLENING EN NOTA’S EUROFA
66.5: Eurofa kan verkeersgegevens verwerken in het kader van  haar eigen dienstverlening, in het bijzonder indien dit voortvloeit uit een door de wederpartij afgenomen aanbiedingsvorm.
66.6: Bij specifieke nota’s, zoals bedoel in artikel 59, derde lid, kan het telefoonnummer van de aansluiting waarmee een verbinding tot stand is gekomen op de nota van de oproeper worden weergegeven, tenzij met de wederpartij daarvan is overeengekomen dat zijn nummer niet zal worden vermeld op gespecificeerde nota’s van andere wederpartijen. Deze afscherming geldt niet voor nummer waarbij Eurofa heeft aangegeven dat afscherming niet wordt aangeboden.  Afscherming geldt slechts voor gespecificeerde nota’s van de telefoondienst van Eurofa zelf. Eurofa kan met andere (binnenlandse) aanbieders van vaste of mobiele telecommunicatiediensten overeenkomen dat deze een vergelijkbare afscherming biedt, waarbij de gegevens van afgeschermde telefoonnummers worden uitgewisseld.

VERWERKING NUMMERINFORMATIE
66.7: Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende telecommunicatienetwerken van Eurofa en van andere aanbieders van telecommunicatiediensten in Nederland en in het buitenland, wordt nummerinformatie uitgewisseld. Voor het gebruik van deze nummerinformatie bestaan in Nederland en veel andere landen wettelijke regels. Eurofa kan niet instaan voor de naleving van die regels door andere aanbieders dan Eurofa zelf.
66.8: In het kader van de Aanvullende dienst NummerWeergave wordt het nummer van de oproepende aansluiting doorgegeven aan de opgeroepen aansluiting, tenzij een door Eurofa aangeboden wijze van blokkering van dat doorgeven is gebruikt. Op grond van een wettelijke verplichting kan Eurofa gehouden zijn het nummer van de oproepende aansluiting te verstrekken, ook indien gebruik wordt gemaakt van een blokkering. Dit geldt in elk geval bij oproepen naar een alarmnummer voor publieke diensten.

VERWERKING HINDERLIJKE OPROEPEN
66.9: Eurofa kan – indien dit technisch mogelijk is en met toepassing van de daarvoor gehanteerde procedures – op verzoek van de wederpartij  (of gebruiker van een aansluiting op een ander netwerk) die stelt hinderlijke oproepen te ontvangen, tegen vergoeding naam, adres, woonplaats, postcode en nummer verstekken van de wederpartij vanaf wiens aansluiting meermalen contact is gezocht. Voor zover oproepen afkomstig zijn van een telecommunicatienetwerk van een andere aanbieder dan Eurofa, kan deze verstrekking slechts plaatsvinden indien die andere aanbieder daaraan medewerking verleent.

VERWERKING IN HET KADER VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
66.10: Eurofa zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie (waaronder persoonsgegevens), zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven.
66.11: Eurofa waarborgt het telefoon- en telegraafgeheim, met inachtneming van de bij wet daarop bepaalde uitzonderingen. Eurofa is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegde gegeven lasten tot aftappen.

VERWERKING GEGEVENS BIJ WANBETALING
66.12: Eurofa is gerechtigd een bestand aan te leggen van wederpartijen van wie een aansluiting wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 62. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Eurofa en door andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor die diensten. Eurofa zal de wederpartij op diens verzoek informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij eventueel is opgenomen. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken.

Artikel 67: Duur van de overeenkomst
67.1: De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met de wederpartij schriftelijk een andere periode tegen nader vast te stellen voorwaarden is overeengekomen.
67.2: De overeenkomst kan ten alle tijden schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door de wederpartij worden opgezegd, tenzij anders is overeengekomen.
67.3: De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 54, het derde lid, indien (de aanbiedingsvorm van) de telefoondienst of aanvullende dienst waarvoor een overeenkomst was gesloten met inachtneming van het in dat lid bepaalde wordt beëindigd.
67.4: Zowel de wederpartij als Eurofa kan de overeenkomst ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen. Voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden gezonden, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 63, tweede lid, of er reeds een herinnering als bedoeld in artikel 62, het eerste lid. Ontbinding is tevens mogelijk in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, tenzij de bewindvoerder of curator kiest voor voortzetting van de overeenkomst en daarbij voldoende zekerheid stelt overeenkomstig artikel 62.
67.5: Na beëindiging van de overeenkomst dient de wederpartij op eerste verzoek van Eurofa de gelegenheid te geven tot het verwijderen van eventuele voorzieningen op de overeengekomen locatie te bieden. Indien de wederpartij één maand na de beëindiging van de overeenkomst Eurofa nog niet in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden te verrichten, blijven de in artikel 59, eerste lid, bedoelde periodieke vergoedingen door hem verschuldigd tot het moment dat Eurofa de hier bedoelde werkzaamheden heeft kunnen verrichten.

Artikel 68: Contractoverneming
De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Eurofa. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 69: Klachten en geschillen
69.1: Onder verwijzing naar artikel 9 en 22 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden dient de wederpartij zich in geval klachten en geschillen met betrekking tot een overeenkomst in eerste instantie te wenden tot Eurofa, via het op de nota aangegeven telefoonnummer of correspondentieadres.  Eurofa zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Eurofa – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan de wederpartij kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.
69.2: Stemt de wederpartij niet in met de afhandeling en behandeling van de klacht en/of het geschil door Eurofa dan kunnen partijen het geschil aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter voorleggen.