Hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en hebben alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG), dus ook Eurofa. Onderstaand kunt u lezen hoe wij met welke (persoons)gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerkt Eurofa Telecom?
Eurofa Telecom verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens opdat u optimaal gebruik kunt maken van onze telecomdiensten, omdat u deze aan ons heeft verstrekt en om tot kloppende facturatie te kunnen komen.
Eurofa Telecom verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam van contactpersonen.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer
 • KvK en BTW nummers
 • Telecomgegevens (gebruikers- en verkeersgegevens)

Met welk doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Eurofa Telecom verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het kunnen afsluiten van telefonie of internetabonnementen
 • Het kunnen aanvragen dan wel porteren van telefoonnummers
 • Het kunnen maken van offertes
 • Het kunnen opstellen van facturen
 • Het kunnen uitvoeren van automatische incasso’s
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Eurofa Telecom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is maar in ieder geval zolang er een contract of samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen u en Eurofa Telecom.

Persoonsgegevens, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, bank-, KvK en BTW nummers: alleen als klanten/relatie of leveranciers bestand.
Telecomgegevens: deze worden niet op de servers van Eurofa Telecom bewaard maar bij de toeleverancier van Eurofa Telecom. Eurofa Telecom heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met deze toeleverancier.
Voor gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens van telefonie en internet bestaan wettelijke bewaartermijnen (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens): van telefoongesprekken dienen gedurende 12 maanden de gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens bewaard te worden door de telecomproviders. De inhoud van de gesprekken mag niet worden bewaard.
Van internetverkeer moeten de soort gelijke gegevens (datum en tijdstip van de log-in en log-out en het IP adres van de gebruiker) een half jaar bewaard worden door de telecomproviders. Bezochte websites mogen niet bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eurofa Telecom deelt alleen persoonsgegevens met derden wanneer er een be- of verwerkingsovereenkomst met bedoelde partij bestaat en wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Wanneer er vanuit een juridisch of (straf)rechtelijke verplichting een beroep op deze gegevens wordt gedaan zal Eurofa Telecom persoonsgegevens met de betreffende instanties moeten doelen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Eurofa Telecom
Eurofa Telecom gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken op haar website m.b.t. de technische aspecten die het gebruik van de websites  optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurofa Telecom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u aangegeven organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurofa.net.

Om er zeker van te zijn dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk deze persoon is verzoeken wij een ieder bij dit verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u uw pasfoto, het document (paspoort of rijbewijs) nummer, het Burgerservicenummer en bij een paspoort de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart of onleesbaar te maken.
Eurofa Telecom bewaart dit document nooit en gebruikt het alleen ter verificatie.
Eurofa Telecom zal zo snel als mogelijk reageren, maar binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Eurofa Telecom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met info@eurofa.net.

Functionaris voor de persoonsgegevens
Eurofa Telecom heeft een functionaris voor de gegevensbescherming/persoonsgegevens (FG). Dit is mevr. B.Boonacker. U kunt haar bereiken via info@eurofa.net.

Eurofa Telecom heeft een uiterst gedetailleerd Privacy Protocol opgesteld welke aangekondigd en onaangekondigd zal worden getoetst door de aangestelde FG.
Op aanvraag kunt u dit Privacy Protocol inzien.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Eurofa Telecom met uw persoonsgegevens omgaat kunt u uw klacht schriftelijk richten tot Eurofa Telecom. Eurofa Telecom zal zo snel als mogelijk reageren maar binnen vier weken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Eurofa Telecom – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan u kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u zal toe worden gestuurd.

Wanneer u niet in kunt stemmen met de af- en behandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons