Algemene voorwaarden Eurofa Telecom - algemene bepalingen

Onder wij/ons wordt verstaan Eurofa, gevestigd en kantoorhoudende te Bussum aan de 1e Industriestraat 10b, 1401 VL, en alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.

Algemene Bepalingen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1: Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen, producten en/of het verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.3: Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsver­krijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
1.4: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1: Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdruk­kelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
2.2: Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op Internetsites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1: Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de over­eenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelin­ge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedin­gen door onze medewerkers of tussenper­sonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregis­ter vertegenwoor­di­gingsbevoegde personen.
3.2: Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbe­vestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging be­schouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3: Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillisse­ment, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te – doen – halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
3.4: Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3.5: Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering  van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
3.6: Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van de partijen, na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.7: Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel  3.5. reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Tenzij de wederpartij  bewijst dat wij ten aanzien van die prestaties in verzuim zijn. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 4: Prijzen
4.1: Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro’s af maga­zijn (ex works), exclusief B.T.W., ver­pakking, emballage, verzending, vervoersdocumen­ten, monta­ge/instal­latie, keuring, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
4.2: De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voorzover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengeko­men prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4.3: Bij opdrachten, waar op schriftelijk verzoek van de klant op een afwijkend afleveradres (van bijvoorbeeld de eindgebruiker) wordt afgeleverd, de zgn. dropshipments, brengen wij extra kosten in rekening .
4.4: Voor leveringen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven.

Artikel 5: Afname
De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transac­tie geen termijn is overeen­gekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de over­eengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de weder­partij van rechts­wege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorde­ren hetzij de transactie zonder tus­sen­komst van enige rechter als ontbonden te be­schouwen, onver­min­derd ons recht op (aanvullende) schade­ver­goeding jegens de wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1: Eurofa aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2: De totale aansprakelijkheid van Eurofa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.  
Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Eurofa aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
– De kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Eurofa op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
– Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
– Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.3: De totale aansprakelijkheid van Eurofa voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat in data geval uit hoofde van de door Eurofa afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Eurofa in verband met de verzekering draagt. Een kopie van de betreffende polis ligt bij Eurofa ter inzage. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.4: Aansprakelijkheid van Eurofa voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo is Eurofa onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
6.5: Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op Eurofa geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 6.2 en 6.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eurofa.
6.6: De aansprakelijkheid van Eurofa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Eurofa onverwijld, doch uiterlijk binnen vier weken, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Eurofa ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eurofa in staat is adequaat te reageren.
6.7: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eurofa meldt.
6.8: De wederpartij vrijwaart Eurofa voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Eurofa geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Eurofa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van Eurofa alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedon­gen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in lid 6.7..
6.9: Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Eurofa zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
Ten behoeve van de telefonie en data diensten van Eurofa verwijzen wij naar de aanvulling in artikel 57 (Telefonie en data).

Artikel 7: Garantie en reparatie
7.1: Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
7.2: De in lid 7.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
7.3: Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
7.4: Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-) verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.

Artikel 8: Betalingen
8.1: De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
8.2: Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
8.3: Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
8.4: De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door wederpartij faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voorzover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
8.5: Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
8.6: Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbe­drag exclusief B.T.W., met een minimum van € 50,00 exclusief B.T.W., alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
8.7: Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschul­digde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
8.8: Wij zullen de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zusterondernemingen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de wederpartij of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
– De wederpartij enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
– De wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
– Op een gedeelte dan wel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
– De wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
– De wederpartij is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld dan wel door de wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel de wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
– De wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.
De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

Artikel 9: Reclame
9.1: Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden.
Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Ingeval van een reclame geeft dit wederpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
9.2: Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden
10.1: De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
10.2: Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
10.3: Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 10.2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1: Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtin­gen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpar­tij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te ver­panden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
11.2: Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties, voor zover de wet zulks toelaat.
11.3: Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de weder­partij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verze­keren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldig­heid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de weder­partij verplicht op ons eerste ver­zoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoe­ning aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties.
11.4: De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goede­ren op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stel­len en verleent reeds nu machti­ging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
11.5: Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
11.6: Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendom
12.1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt  uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toegekend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
12.2: Indien in afwijking van artikel 12.1. wij bereid zijn ons te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom, ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde  programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van ons onverlet om aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom het recht van ons aan om ten behoeve van ons of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.
12.3: Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
12.4: Het is ons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur.  Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zullen wij wederpartij desgevraagd een reservekopie te beschikking stellen.
12.5: Tenzij wij een reservekopie van de programmatuur aan wederpartij ter beschikking stellen, mag wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 12.3.)
12.6: Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hen ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door ons schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.  Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan ons te maken.
12.7: Wij vrijwaarden wederpartij tegen elke rechtsvervolging van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door ons zelf ontwikkelde apparatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat wederpartij ons onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ons. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ons verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvervolging te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ons ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door ons zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van ons een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zullen wij zo mogelijk zorg dragen dat wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van wederpartij. Indien wij naar ons uitsluitend oordeel niet of niet anders dn op voor ons (financieel) onredelijke bezwarende wijze kunnen zorg dragen dat wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zullen wij het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Wij zullen onze keuze in dit kader niet maken dan na overleg met wederpartij.  Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ons wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van ons voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen in een niet door ons gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door ons geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
12.8: Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ons van apparatuur, programmatuur, voor websites materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnaam, logo’s, etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in website). Wederpartij zal ons vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13: Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
13.1: Elk der partijen garandeert dat allen van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten of redelijkerwijs aan kan nemen dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke of (straf)rechtelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt of verlangt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.2: Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Wij zullen de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
13.3: Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraak van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toekenbaar zijn.

Artikel 14: Annulering
14.1: Verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschie­den. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.
14.2: Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de contractssom, zoals in lid 14.4. bedoeld, bepaald op basis van de door Eurofa opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.
14.3: Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de wederpartij te worden betaald.
14.4: In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 10% van de overeengekomen totale con­tractssom – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de ver­schul­digde bedragen op grond van lid 14.3. – aan ons te betalen.
14.5: Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet terug­ge­nomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de markt­prijzen op de dag van terugname, alsmede zijn alsdan lid 14.3. en 14.4. van toepassing.

Artikel 15: Medewerking wederpartij
15.1: Wederpartij zal ons steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien wederpartij in het kader van verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
15.2: Wederpartij draagt het risico voor de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
15.3: Indien wederpartij programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan ons ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties.
15.4: Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons stelt of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van ons tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
15.5: Indien medewerkers van ons op locatie van wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-  en telecommunicatiefaciliteiten.  De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ons die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van ons kenbaar maken.
15.6: Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van ons staan. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-bereikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten zijn wij gerechtigd wederpartij toegang- en identificatiecodes toe te wijzen. Wij kunnen toegewezen toegang- en identificatiecodes wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 16: Wijzigingen
16.1: Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voorzover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
16.2: Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
16.3: Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedge­keurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 17: Duur overeenkomsten
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transac­tie, die tussen partijen voort­durende verbin­tenis­sen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzeg­ging. Opzeg­ging door de wederpartij kan alleen geschie­den door schrif­telijke mededeling aan ons en met inacht­neming van een opzeg­termijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 18: Overmacht
18.1: Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzien­bare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveran­ciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveran­ciers.
18.2: In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpar­tij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.
18.3: Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding verrekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 19: Levering, montage en installatie
19.1: Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
19.2: De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opge­ge­ven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij over­schrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens over­schrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
19.3: Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengeko­men leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
19.4: Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
19.5: Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
19.6: Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 20: Risico
20.1: Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten,programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of een hulppersoon van wederpartij zijn gebracht.
20.2: Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begre­pen het lossen van de goederen van enig ver­voer­middel, reizen de goede­ren voor rekening en risico van ons. In alle andere geval­len reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van leve­ring wordt dan aange­merkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzen­ding.
20.3: Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Inco­terms”, voor zover zij niet afwij­ken van hetgeen uit deze voorwaar­den en/of uit tussen partijen schrif­te­lijk vastgelegde afspraken voort­vloeit.
20.4: Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
20.5: Verzekeringen worden door ons slechts op ver­zoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzeke­rings­over­eenkomst zou hebben afgesloten.
20.6: Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschou­wen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpar­tij.

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1: Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voort­vloeiende rechts­betrekkin­gen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
21.2: De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voor­waarden.
21.3: In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbinte­nis­sen de plaats onzer vestiging zal gelden.
21.4: De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vesti­ging, thans zijnde Bussum, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 23: Wijziging van de voorwaarden
23.1: Deze algemene voorwaarden kunnen door Eurofa worden gewijzigd.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien   de reeds bestaande overeenkomsten, ten zij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
23.2: Wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
23.3: Indien een wederpartij een wijziging van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient tijdig te geschieden. De opzegging wordt uitsluitend door Eurofa als tijdig geaccepteerd indien de mededeling voor de laatstgenoemde datum bij Eurofa is ontvangen.